Rondering i byggbranschen - Ett verktyg för effektivt ledarskap

Detta är en M-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

Sammanfattning: Byggbranschen har haft en kraftig utveckling mot större företag och större, mer komplexa projekt som har ökat behovet för mer effektiva styrverktyg. En viktig del för att nå framgång är en effektiv arbetsledning. Rondering väcker liv i och utvecklar det gamla konceptet ”management by walking around”. Denna rapport avser att undersöka om rondering ökar effektiviteten på arbetsledningen, i form av tidsanvändning, hälsa och välbefinnande samt produktivitet. Störst fokus i denna studie ligger på arbetsledarens roll.Studien har genomförts i form av elva kvalitativa intervjuer med sju arbetsledare och fyra produktionschefer. Resultaten från intervjuerna jämförs dessutom med teorier och forskningsresultat om ett hållbart effektivt ledarskap samt fördelar med ett systematiskt arbetssätt. Studien behandlar även problematiken kring implementering av ett nytt arbetssätt.Slutsatserna i studien visar att rondering är ett verktyg för effektivt ledarskap och skapar möjligheter för bättre användning av ledningens tid. Arbetssättet gör det även lättare för nyexaminerade att snabbare komma in i rollen som arbetsledare. Rondering ökar personalens välbefinnande, samt förbättrar kommunikationen mellan produktionschefen och arbetsledaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)