Fysisk aktivitet och droger

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Användningen av droger har de senaste åren minskat bland unga men samtidigt dör fler än någonsin till följd av narkotikamissbruk. Bland Göteborgs gymnasieungdomar är narkotikaanvändningen högre än i andra delar av landet. Drogproblematiken är en viktig och aktuell fråga då den orsakar skador både hos individen och i samhället. Ett sätt att arbeta med frågan grundar sig på en hälsopromotiv synvinkel där bland annat fysisk aktivitet har visat sig fungera som skyddsfaktor mot att testa och använda droger. Syftet med studien är att kartlägga samband mellan fysisk aktivitet och drogkonsumtion bland gymnasieungdomar. För detta användes en kvantitativ ansats där en enkät utformades för tvärsnittsstudien. Enkäten delades ut till 108 ungdomar i åldern 16-20 år på två olika gymnasieskolor i Göteborg. Studien kan inte dra slutsatser om fysisk akvitiet som skyddsfaktor mot droganvändning då kontrollgrupp saknades. Däremot visar resultatet att bland de som är fysiskt aktiva kan ansträngningsnivå, ambitionsnivå samt tävlingsfrekvens signifikant minska drogkonsumtion. Typ av aktivitet har en viss påverkan på drogkonsumtion där bollsport kan fungera som skyddsfaktor. Alkohol och tobak är de mest använda drogerna bland gymnasieungdomar och utöver fysisk aktivtet har sociodemografiska faktorer såsom ålder, fickpengar och skola påverkan på konsumtionen. Slutsatsen av denna studie är att bland de som är fysiskt aktiva har de sociodemografiska faktorerna ålder, fickpengar och skola stark påverkan på drogkonsumtionen. Det kan även konstateras att fysisk aktivitet på mer ansträngande nivå, tävlings-/elitnivå och med hög tävlingsfrekvens kan fungera som skyddsfaktor, vilket kan användas i det hälsofrämjande arbetet mot droganvändning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)