Perspektivet på sockerberoende - sjukdomens existens och dess bemötande

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Författare: Lovisa Holgersson; [2018]

Nyckelord: beroende; belöningssystem; socker; sockerberoende;

Sammanfattning: Bakgrund: Människors förhållande till socker och sötsaker är oerhört komplext och dessutom är socker idag ett väl omdiskuterat ämne. Trots att djurstudier på råttor har visat att intermittent intag av socker kan leda till ett beroende, finns det ändå personer som tvekar på dess existens. Syfte: Syftet med studien var att få en ökad förståelse i hur människor som tillfrisknat från ett sockerberoende samt sockerberoendeterapeuter ser på fenomenet sockerberoende. Ett vidare syfte var att undersöka hur dessa människor upplever att den övriga sjukvården och samhället ser på sockerberoende. Metod: Intervjustudie med semistrukturerade frågor genomfördes på totalt sju respondenter, varav fem tillfrisknad sockerberoende och två sockerberoendeterapeuter. Dessa människor efterfrågades från en kvinna som hjälper människor med sockerberoende samt utbildar sockerberoendeterapeuter. Eftersom alla respondenter befann sig i olika delar av landet genomfördes intervjuerna via Skype och mobiltelefon, dessutom spelades varje enskild intervju in.  Analys: Utgick ifrån att analysera empirin genom en innehållsanalys för att kartlägga teman, mönster och mening utifrån respondenterna svar från intervjuerna. I innehållsanalysen identifierades fyra teman – sockerberoende och terapeut syn på sockerberoende kontra andra droger, en sockerberoendes agerande och handlande – nu och då, samhällets reaktioner – påhitt eller inte och sjukvårdens agerande och bemötande vid sockerberoende. Resultat: Alla respondenter var enade och övertygade om att sockerberoende är som vilket annat beroende som helst. Kunskapen om sjukdomen upplevs till största delen har ökat i samhället, dock upplevs det fortfarande som att många inom sjukvården fortfarande ser sockerberoende som en icke-existerande samt ovetandes om hur sjukdomen bör hanteras och behandlas.  Slutsats: Alla respondenterna var överens och helt övertygade om att sockerberoende är som vilket annat beroende som helst. Samhället har fått ett mer öppet sinne och förståelse till sjukdomen och dess problematik än tidigare, men inom sjukvården upplevs det fortfarande finnas en kunskapsbrist. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)