Hur individen upplever sig själv efter att ha varit sjukskriven på grund av stress

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Författare: Mona Alic; [2017]

Nyckelord: Själv; självbild; stress; utmattningssyndrom; tematisk analys;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur individen upplever sig själv efter att ha varit sjukskriven på grund av stress. Detta undersöktes genom intervjuer med fyra deltagare och det transkriberade materialet analyserades med tematisk analys (TA). Det resulterade i fyra huvudteman som var: Otydliga gränser; Bilden utåt; Blicken inåt; Inre ledarskap. Resultatet visade att deltagarna upplevde en förändring hos sig själva efter senaste sjukskrivningen. Genom reflektion utvecklade de sin medvetenhet om vem de är som personer och vilka behov de har och då tydliggjordes även gränserna för hur höga krav de kunde ställa på sig själva. De upptäckte även var gränsen gick för deras egen kapacitet och behovet av återhämtning samt att självkontrollen ökade när de tillät sig visa sårbarhet. Resultatet bekräftar tidigare forskning om att individen kan bli starkare av motgångar och att samtal och reflektion hjälper individen att utvecklas.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)