Strukturförändringar i Periferin – Etableringen av Biltestindustrin i Arjeplogsregionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Simon Palm; [2019-05-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport analyserar uppkomsten av en högteknologisk, kunskapsbaserad industri i ettrandområde i norra Sverige. Rapportens syfte är att ge en insikt i varför industrin etablerats inom regionen, hur denna process sett ut samt vilka bidragande faktorer som legat till grund för uppkomsten. Målet med rapporten är att ge en bild av hur den initiala etableringsprocessen såg ut. Detta görs genom en undersökning av diverse olika empiriska faktorer och händelser som analyseras tillsammans med relevanta teorier inom det ekonomgeografiska ämnesområdet. Rapporten pekar ut ett antal olika faktorer som varit avgörande i uppkomsten av industrin. Bland dessa kan nämnas de ärvda naturförhållandena,de ledande entreprenörerna, lokala och utomstående aktörer, infrastruktur, statlig påverkan, service providers samt slump. Rapporten visar att alla dessa faktorer, i olika grad, varit bidragande och delaktiga i etableringen av industrin under 1970-talet. Vissa bör anses som direkt bidragande medan andra som indirekt bidragande. Vad rapporten dock är noga med attpoängtera är att det är samspelet och samverkan mellan alla dessa faktorer som bidragit till uppkomsten av industrin, en industri som idag anses vara en av de ledande och mest betydelsefulla inom regionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)