Vet de att vi finns? : En studie om kommuners användning av marknadskanaler för ett starkare varumärke

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syfte och Forskningsfråga:Syftet med studien är att klarlägga aktuella marknadsföringskanaler för kommuner i arbetet mot att stärka och bearbeta kommuners varumärken. En digital tid är här där många synsätt och tillvägagångssätt ständigt förändras vilket utgjort grund för följande forskningsfråga:  Hur arbetar kommuner med olika marknadskanaler för att stärka sitt varumärke i en tid med digitala möjligheter? Metod: Denna studie har varit av kvalitativ karaktär där målet varit att få en djupare förståelse för kommuners arbete i att stärka sitt varumärke genom användningen av olika marknadskanaler. Utgångspunkten i studien har varit av deduktiv karaktär för att senare även tagit induktiva drag vilket gjort att den kan kategoriseras som en abduktiv ansats. Den empiriska delen utgörs av sju stycken djupintervjuer med respondenter som jobbar på olika sätt med kommuner och deras varumärkesutveckling och användning av marknadskanaler. Slutsatser: I studie har det framgått att kommuner ses som mer komplexa jämfört med vanliga varumärken. Ett samspel mellan kommun, invånare, näringsliv och besökare måste finnas för att kunna utveckla ett starkt varumärke för en kommun. De sociala medierna spelar en stor roll och är i tydligt fokus samtidigt som stora utvecklingsmöjligheter hittas för dessa kanaler. Med en ökad förståelse för de digitala kanalerna, ett tätare samarbete mellan samtliga delar hos kommuner samt ett helhetsperspektiv med samarbeten mellan regioner så hittar vi stora möjligheter inför framtiden. Detta i kombination med en utveckling av annonseringsverktygen för främst de sociala medierna så ges goda förutsättningar för kommuner i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)