Delade tabletter : Problematik med delning av tabletter och dess ekonomiska konsekvenser

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Henriette Gustavsson; [2019]

Nyckelord: Delade tabletter; ekonomi; risker;

Sammanfattning: Bakgrund: Idag är det vanligt förekommande att kunder ordineras delade tabletter. Ca 10 % av alla ordinationer är på delad tablett. För många innebär det problem då ålder, sjukdomar och tablettens utformning försvårar själva delandet. Kostnader diskuteras flitigt då flera studier förespråkar delad tablett för att sänka de ständigt ökande samhällskostnaderna för läkemedel. Syfte: Syftet var att undersöka den ekonomiska aspekten av delade tabletter, med tanke på de problem och risker det innebär. Metod:En enkätstudie gjordes med frågor rörande problem runt delning av tabletter, hur kunden informerats och hur den delade tabletthalvan förvarades. En gemensamt sammanställd databas utgjorde grunden för de beräkningar runt de kostnader som gjordes för delade tabletter. Resultat: I studien ingick 185 respondenter som ordinerats delad tablett. Av dessa upplevde 20 % problem med att dela en tablett. 52 % av deltagarna var personer över 71 år. 98 st ordinationer ingick i beräkningarna för en eventuell ekonomisk vinst/förlust med tablettdelning. Att dela tabletter i stället för att förskriva tabletter med halva substansmängden gav en merkostnad för dessa 98 ordinerade läkemedel på 2 031 kr. Detta pga. att apoteken bara får expediera läkemedel för tre månaders förbrukning, inom ramen för läkemedelsförmånen. Mindre förpackningar är per tablett dyrare än större.   En vinst på ca 23 000 kr, vilket motsvarar 40 %, skulle vara möjlig om tabletter med halva substansmängden förskrevs i förpackningsstorlekar för sex månaders förbrukning.  Här beräknades kostnaderna utifrån att läkemedlet såldes utan förmån.  Slutsats: Att dela tabletter utgör en risk då det ofta är svårt att dela tabletten i likvärdiga doser. Delade tabletter är inte ekonomiskt försvarbart inom läkemedelsförmånen för 65 % av ordinationerna enligt denna studie. I de fall läkemedlet finns som hel tablett i rätt styrka är det att rekommendera före att dela tabletter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)