Köp eller sälj - en studie av aktierekommendationer som portföljstrategi

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det går att nå överavkastning på Stockholmsbörsen genom användandet av investeringsstrategier baserade på analytikers publika råd angående köp och sälj av aktier. Teoretisk perspektiv: Uppsatsen grundar sig i tidigare forskning angående aktierekommendationer som portföljvalsstrategi. Fama-French trefaktorsmodell används för att beräkna överavkastningar och beskriver analytikers val av aktier. Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metodansats. Baserat på insamlad data översätts rekommendationerna till ett värde vilket sedan räknas ut till ett medelvärde och placeras i tre olika portföljer. Portföljerna balanseras om på daglig, vecko- och månadsbasis. Empiri: Vi finner signifikans i koefficienterna från trefaktormodellen för hela vår tidsperiod. Få intercept från modellen är signifikant skilda från noll och vidare slutligen finner vi ingen signifikans för någon av de marknadsjusterade månadsavkastningarna. Slutsatser: En portfölj innehållande aktier som erhållit en övervikt köprekommendationer genererar en högre avkastning än en portfölj innehållande aktier som erhållit en övervikt säljrekommendationer. Första året i undersökningsperioden genererade säljportföljen högst avkastning. Få överavkastningar är signifikant skilda från noll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)