Cenobiter och människohökar: om översättning av ordlekar i de två svenska versionerna av Henry David Thoreaus Walden

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: I denna masteruppsats jämförs de två svenska översättningarna av Henry David Thoreaus Walden (1854): Frans G. Bengtssons förstaöversättning från 1924 och Peter Handbergs nyöversättning från 2006. Uppsatsen behandlar översättningen av verkets ordlekar i syfte att utröna hur de två översättarna har hanterat detta humoristiska inslag. I en kvantitativ och en kvalitativ analys undersöks hur översättarna har överfört både ordlekarnas funktion och betydelseinnehåll. I den kvantitativa analysen klassificeras deras översättningsstrategier i fyra kategorier, och sedan fastställs frekvensen för översättningslösningarna inom varje kategori. Resultatet visar på mycket små skillnader i frekvensen för de strategier som översättarna tillämpat, och det ger inget stöd åt nyöversättningshypotesen eftersom nyöversättningen inte bevarar ordlekarna i högre grad än förstaöversättningen. Samtidigt visar analysmaterialet på tendenser till ett mer källtextnära förhållningssätt i nyöversättningen i andra avseenden än bevarandet av ordlekarna. Den kvalitativa analysen utgår från kategorierna i den kvantitativa och lyfter fram exempel på översättarnas lösningar där framför allt överföringen av ordlekarnas semantiska innehåll analyseras. Den kvalitativa analysen visade på stora likheter beträffande överföringen av betydelseinnehållet i ordlekarna, men även på en del skillnader mellan måltexterna i detta avseende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)