Effektivisering av lagerstruktu

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: I dagsläget tas enbart hänsyn till variation i geometri. Detta leder till att moduler som levereras inom kort befinner sig längst ner i högen. Projektet handlar om att göra en nulägesbeskrivning och analys för att hitta slöserier samt en studie över hur en lageryta ska formas för att utnyttjas maximalt.  Teori i form av kurslitteraturen i och vetenskapliga artiklar har tillämpats i rapporten. Teorin omfattar lagerstyrning och lagerutformning för ena frågeställningen och lean för den andra frågeställningen. Datainsamlingen har gjort med hjälp av en kvalitativ metod, då personalen har intervjuats. Med hjälp av teorin har förbättringsförslag för företaget tagits fram. Svar på de två olika frågeställningarna har framställts. Företaget har många faktorer som resulterar i en ineffektiv modulhantering och det som påverkar mest är informationsflödet. Företaget uppmuntras till att utnyttja lagerpersonalens kompetens och förbättra informationsflödet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)