Ett elevsvar - olika betyg

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning: Det är kursplanerna och betygskriterierna som ska stå i centrum för lärarensbedömning och betygsättning. Betygen kan ha inverkan på elevens framtidsutsikter och framtidautbildningsval. För att samma kunskapsnivå inte ska bedömas olika är det därför viktigt att lärarnasbetygsättning är likvärdig. Detta är bakgrunden till vår kvalitativa studie där vi undersökt och jämförtgymnasielärares bedömning och betygsättning, samt studerat om lärare uppfattar att det finns stöd vidtolkning av kunskapskraven. Syftet besvaras med hjälp av två olika frågeställningar. Förstafrågeställningen är ”Vilka  likheter  och  skillnader  finns  det  i  lärarnas  betygsättning  och  bedömning?”  och den andra lyder ”Vilka   verktyg   uttrycker   lärarna   finns   för att få stöd i tolkningen avkunskapskraven?”Genom en enkätundersökning har verksamma gymnasielärare inom samhällskunskap i en störrevästsvensk kommun fått besvara frågor, samt motivera och betygsätta ett autentiskt elevsvar på ett prov.Studiens teoretiska referensram utgörs av mål- och kunskapsrelaterade teorier, samt tidigare forskningpå området likvärdig bedömning. Resultatet visar att gymnasielärare i den undersökta kommunenbetygsätter samma elevsvar olika med skilda motiveringar. Det finns lärare som betygsätter elevsvaretutifrån centrala begrepp i kunskapskraven men även lärare som använder andra formuleringar, vilketbland annat kan förklaras av att kunskapskraven är otydliga. Resultatet visar även att alla lärare inteanser att det finns stöd vid tolkning av kunskapskraven. Däremot menar de lärare som anser att det finnsstöd att de använder verktygen skolverket rekommenderar. Det finns fler aspekter som påverkar lärarnasbetygsättning och vår studie har visat att det inte finns någon likvärdigt bedömning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)