Transformativt ledarskap, medarbetarengagemang och motivation inom vården

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Kevin Norai; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning   Titel: Transformativt ledarskap, medarbetarengagemang och motivation inom vården   Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi     Författare: Kevin Norai    Handledare: Monika Wallmon och Svante Brunåker    Datum: VT 2020    Syfte: Att öka kunskapen om det transformativa ledarskapet och dess inverkan på inre motivation samt medarbetarengagemang inom vården     Metod: Denna studie har använt sig av en kvantitativ metod. Studien har bearbetat enkätsvar från 100 respondenter via statistikprogrammet SPSS samt Jamovi. Resultat: Resultatet i studien visar att det finns flertal fördelar med den transformativa ledarskapsstilen inom vården. Det finns ett positivt samband mellan transformativt ledarskap och inre motivation och engagemang hos medarbetare inom vården. Den transformativa ledaren inspirerar medarbetare att ta sig an utmanande uppgifter vilket leder till högre grad av autonomi och självbestämmande, samtidigt som den transformative ledaren uppmuntrar mångfald och ser värde i varje individ, oavsett ålder eller kön   Bidrag: Studien struktureras kring de teoretiska koncepten ”transformativt ledarskap”, ”medarbetarengagemang” och ”inre motivation” enligt Self-Determination-Theory/Självbestämmandeteorin, SDT.  Deras kopplingar åskådliggörs i en egen tentativ modell. Det är ett första utkast till en modell, som med fördel kan testas i andra sammanhang.     Nyckelord:  Transformativt ledarskap, Inre motivation, Medarbetarengagemang, Självbestämmandeteorin, SDT, Vården

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)