Kundbaserad fastighetsförvaltning – Kundnöjdhetens påverkan på fastighetsförvaltning

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Fastighetsförvaltning var tidigare ett tekniskt område där arbetet utgick från fastigheterna.Detta är något som inte det närmsta passar in på dagens fastighetsförvaltning, som utgår från flera intressenter och parametrar. Förvaltningen utgörs idag av flera tjänster som fungerar som ett helhetserbjudande för hyresgästerna. Hyresgästerna kan därför idag räknas som konsumenter till funktioner och tjänster kopplade till fastigheten. Detta har inneburit att fastighetsförvaltning i allt större utsträckning utgår ifrån kundens behov och förväntningaroch att möta dessa är en förutsättning för att lyckas. Dessa funktioner och tjänster som fastighetsbolagen erbjuder för sina hyresgäster består av aktiviteter som utförs i förhoppning om att kunna öka kundnöjdheten. Det görs genom att ett mervärde skapas då förvaltningen möter hyresgästens behov och överträffar deras förväntningar. Det råder däremot en osäkerhet vilka aktiviteter som utförs i syfte att höja kundnöjdheten, vilket denna studie syftar till att undersöka. Utifrån detta har en kvalitativ metod valts bestående av litteraturstudier och empirisk tmaterial insamlat från årsredovisningar. Resultaten visar att aktiviteter som kundservice, kundkommunikation, kundundersökningar och arbete mot att skapa engagerade medarbetare kopplas direkt till kundnöjdhet och genomförs av alla bolagen. Vidare visar resultaten att kundnöjdhetsarbetet skiljer sig något mellan bostadsbolag och kommersiella bolag, där vissa aktiviteter anses viktigare än andra. Studien bidrar genom detta till att kartlägga vilka aktiviteter som ses som kundnöjdhetsarbete av olika typer av fastighetsbolagen.Avslutningsvis så anser vi att det skulle varit intressant att vidareutveckla studien genom att kolla på ett mer varierat urval av fastighetsbolag för att hitta större skillnader i deras kundnöjdhetsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)