Viljan att investera i en bostadsnära solcellsanläggning : Undersökning av investeringsvilja

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Denna studie syftar främst till att undersöka investeringsviljan till att bygga en solcellsanläggning, på Porsön i Luleå, som lokalbefolkningen kan köpa andelar i. Enligt nyttoteori väljer individer att konsumera de varor och tjänster som ger störst nytta och är begränsade av inkomsten. Normbaserad nyttoteori visar att människor vill agera i riktning mot vad som är ett idealt beteende, dessa individer påverkas även av hur andra människor agerar och vill uppfattas som ansvarstagande. Data samlades in med hjälp av en enkät som delades ut till 1500 hushåll på Porsön för att studera vilka faktorer som bidrar till att individer är villiga att investera i ett hypotetiskt projekt med en solcellsanläggning på Porsön samt den genomsnittliga betalningsviljan. Studien undersöker även det allmänna stödet för en anläggning och om det finns en social acceptans gentemot en sådan. De variabler som blev signifikanta och således påverkar investeringsviljan var respondenternas ålder, teknikintresse, solenergisatsning och utsläppsansvar. Endast en socioekonomisk egenskap, ålder, hade betydelse för investeringsviljan, vilket skiljer sig från egenskaperna som påverkar acceptansen för fastighetsbaserad solel. Det som har betydelse för investeringsviljan är individernas intresse för miljö-, teknik- och energifrågor. Slutligen, blev den genomsnittliga betalningsviljan 3 000 kronor, vilket betyder att hushållen skulle förse en del av deras behov med elektricitet från solel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)