Response to intervention (RTI) i grundskolan. En systematisk litteraturstudie kring förutsättningar och hinder för implementering i motsvarande svenskt lågstadiet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Åsa Sundström; [2024-02-20]

Nyckelord: grundskola; stödinsatser; RTI; Implementering; specialpedagog;

Sammanfattning: Särskilt stöd sätts fortfarande in för sent i Sveriges grundskolor och mycket tyder på att skolor har svårt att hitta fungerande rutiner för detta arbete. Response to intervention är ett ramverk för stödinsatser som utarbetats i USA för att säkerställa tidig identifiering och stöd för elever som riskerar svårigheter i sin kunskapsutveckling. Denna specialdidaktiska modell skulle kunna erbjuda det ramverk som skolor saknar idag men ytterligare forskning kring modellen som helhet och dess implementering behövs. Majoriteten av den forskning som genomförts i Sverige kring denna modell har sitt fokus på effekten av interventionerna och inte på implementeringen av modellen. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var därav att ta reda på hur implementeringen av RTI genomförts i skolor i USA och Europa i motsvarande svenskt lågstadiet. Frågeställningarna för studien var; Vilka förutsättningar för en implementering beskrivs? Vilka utmaningar finns det? Vad har specialpedagogen för roll i detta arbete? Studiens ramverk utgörs av RTI-modellen samt implementeringsprocessens fyra faser; behovsinventering, installation, användande samt vidmakthållande. Tematisk analys har använts som metod för extrahering och analys av data. Ledarskap, samarbete och professionell utveckling samt tillgång till resurser ses som de huvudsakliga förutsättningarna för en implementering av RTI. Vad gäller specialpedagogen så omfattar uppdraget ett antal olika roller som sträcker sig över samtliga komponenter inom RTI. Studien bidrar till en ökad insikt om både de möjligheter och de komplexa utmaningar som ramverket innebär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)