Polisens informationsskyldighetenligt Förundersökningskungörelsen13 a-d §

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Marcus Pettersson; Ahmad Saadoun; [2009]

Nyckelord: Lagar och förordningar;

Sammanfattning:

Syftet med den här rapporten är att belysa polisens informationsskyldighet enligt FuK13 a-d § och brottsoffers reaktioner efter att de blivit utsatta för ett brott samt att geexempel på ett åtgärdskort för polismannen. Polisen är skylig att informerabrottsoffret om dennes rättigheter. Bland annat har brottsoffret rätt till information omenskilt anspråk, målsägarbiträde, besöksförbud, om information angående beslut attförundersökning skall inledas eller läggas ned, om åtals väckande samt tidpunkt förhuvudförhandling. Brottsoffrets reaktioner har stor betydelse för deras möjlighet att tain informationen från polisen. Brottsoffer är en heterogen grupp som uppfattarbrottshändelser de utsatts för olika beroende på hur de är som personer. Ett brottsofferkan uppfatta en händelse som mycket jobbig medans en annan uppfattar sammahändelse som mindre jobbig. Att förmedla information till brottsoffer är komplicerat,vilket flertalet studier också visar. I Nordsamundersökningen anser polisen att debehöver mer utbildning, resurser och tid för brottsofferarbetet. Det kan också utläsasatt polisen bland annat måste bli säkrare på informationsskyldigheten samt vilkarutiner och handlingsplaner som finns på myndigheterna. Enkätundersökningar visarockså att åklagare och advokater anser att det finns brister gällande polisenskunskaper om informationen till brottsoffer. Rapporten är framtagen genomsammanställning av inhämtad information och genom undersökningar gjorda påområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)