Att köpa en livsstil : en kvalitativ studie om studenters upplevda konsumtion och medieanvändning

Detta är en L1-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Syftet med vår uppsats är att beskriva och redogöra för hur kvinnliga studenter i Lund upplever sina konsumtionsvanor i relation till den marknadsföring som bedrivs på Instagram år 2019, samt vad som anses vara god smak på Instagram bland urvalsgruppen. Vår uppsats lyfter fram tidigare forskning, tar upp Pierre Bourdieus teori om kapital, smak, habitus, fält och Colin Campbells tankar om hedonistisk konsumtion samt presenterar resultatet utifrån fem djupintervjuer med kvinnliga studenter. För att skapa förförståelse för vårt ämne har vi valt ut och inspirerats av artiklar med tidigare forskning relevanta för våra frågeställningar. Den tidigare forskningen visar hur amatörfotografer med hjälp av filter och lättillgänglig redigering kan framstå som professionella, förklarar begreppet A shoppable life (som diskuteras vidare och utvecklas i uppsatsen) samt undersöker vikten av transparens vid marknadsföring på Instagram. Vi har valt att genomföra vår uppsats utifrån en kvalitativ metod. Huvudfrågorna i intervjuerna har berört våra problemformuleringar och anpassats för att främja djupgående samtal. Med fokus på empirin från våra kvalitativa intervjuer samt en analys av studenternas instagramflöden ämnar vi att besvara vår problemformulering och bidra till ämnesdiskussionen med begrepp från Bourdieu och Campbells teorier. I vårt resultat kan vi konstatera att samtliga intervjupersoner har en mer eller mindre detaljerad förförståelse för de marknadsföringsstrategier som förekommer på Instagram, men att deras åsikter om dess inverkan såväl som personliga upplevelser skiljer sig åt. Vi såg att estetik och redigering på Instagram verkar spela en stor del i vad studenterna anser vara god smak, en smak som enligt de flesta även sipprar in i deras konsumtionsvanor. En annan intressant observation tagen ur intervjuerna är hur flera deltagare upplever att kombinationen av dyrt och billigt ökar sannolikheten för köp av den billigare varan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)