Crowdfunding – Kan det bidra till att minska informationsasymmetrin och det finansieringsgap som råder för nystartade företag?

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Författare: Cecilia Arro; Lina Boström; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: För såväl samhällsutvecklingen som ökade jobbmöjligheter är uppstart av nya företag en viktig faktor. Däremot visar forskning att ett stort problem med att starta företag är svårigheterna entreprenörerna möter vid ansökan om finansiering. Finansiering är en förutsättning för att företag ska kunna utvecklas och fortleva men även för att startas. Ett alternativt finansieringssätt för bland annat nystartade företag som har växt fram det senaste decenniet är crowdfunding. Detta finansieringssätt är relativt outforskad vilket är den största bidragande faktor till att författarna till denna studie fann ett forskningsgap som behövde fyllas. Syftet med denna studie är att jämföra och analysera crowdfunding med andra externa finansieringssätt för att kunna förstå vad crowdfunding kan innebära för nystartade företags överlevnad. Detta genom att undersöka om finansieringssättet kan bidra till att minska informationsasymmetrin mellan finansiärer och entreprenörer och därmed det finansieringsgap som råder för nystartade företag. Vilka för- och nackdelar crowdfunding har för nystartade företag jämfört med andra externa finansieringssätt undersöks därför. För att uppfylla studiens syfte och fylla det funna forskningsgapet har en kvalitativ metod genomförts, där empirin har samlats in genom nio semistrukturerade intervjuer fördelat på tre olika aktörer (entreprenör, inkubator och bank). Studiens resultat visar på att det krävs ökad kunskap för att crowdfunding ska kunna påverka informationsasymmetrin och finansieringsgapet som finns för nystartade företag. Crowdfundings nyanser och fenomenets komplexitet medför möjligheter för entreprenörer angående deras finansiering. Samtidigt som det är viktigt för entreprenörerna att väga för- och nackdelarna mot varandra kräver en crowdfundingkampanj mer tid och engagemang än vad som kan tänkas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)