Prekonceptionell hälsa : - Vilka kunskaper och inställningar har ungdomar

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Samhället ska värna sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering samt mödrahälsovård. Barnmorskan har en central roll att sprida kunskap inom området. Genom information till kvinnor och män om den prekonceptionella hälsans betydelse kan det skapas goda förutsättningar till familjebildning. Syfte: Att beskriva ungdomars kunskaper och inställningar om prekonceptionell hälsa samt vilken kunskap ungdomar efterfrågar angående detta. Metod: En kvalitativ intervjustudie med fokusgrupper genomfördes, varav en grupp med fem män i åldrarna 21-22 år samt en grupp med sju kvinnor som var 18 år. Datamaterialet analyserades med latent innehållsanalys.                                                                                                                         Resultat: Den kunskap ungdomarna hade om prekonceptionell hälsa var olika faktorers påverkan på fertiliteten. Fördelaktiga faktorer var varierad nyttig kost, träning och god sömn. Som negativ påverkan på fertilitet diskuterades tobak, alkohol, droger, mediciner, sjukdomar, ärftliga sjukdomar och cystor samt stress. Kunskap ungdomarna efterfrågade var att få information om prekonceptionell hälsa, vad de kunde påverka inför en eventuell framtida graviditet samt fakta om hur de olika faktorerna påverkade fertiliteten. Informationen ville de få av någon med  kunskap inom området. Slutsats: Information om prekonceptionell hälsa efterfrågades av ungdomarna, en ökad kunskap och medvetenhet om ämnet hos allmänheten skulle kunna generera positiva hälsoeffekter på individ- såväl som på samhällsnivå med en hälsosam befolkning som resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)