Från generalistutbildning till specifik yrkesroll : En kvalitativ studie om yrkesverksamma socionomers upplevelse av övergången från utbildning till yrkesverksam

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Socionomutbildningen är idag en generalistutbildning som ska förbereda socionomstudenter inför ett komplext yrke med många yrkestitlar. Övergången från student till yrkesverksam kan för många vara en utmaning då bilden av socialt arbete som skapats under studietiden inte överensstämmer alltid med verkligheten. Syftet med studien är att undersöka hur utexaminerade socionomer upplever samstämmigheten mellan studiekravet på socionomutbildningen och kunskapskravet i praktiken. Samt hur uppfattningar om professionsidentiteten förändras över tid i övergången från utbildning till arbete. I denna kvalitativa studie intervjuades fem yrkesverksamma socionomer med olika yrkestitlar som erhållit sin examen från Umeå universitet. Analysen bygger på en konventionell innehållsanalys och resulterade i koder och kategorier av det transkriberade materialet. Studiens resultat visar att det finns ett glapp mellan teori och praktik då utbildningen ger en bristfällig insyn i socionomens arbetsfält samt för få praktiska moment medan praktiken inte ger nyexaminerade socionomer en fullständig introduktion till yrket. Resultatet påvisar vidare att utbildningens helhetsperspektiv bidrog till en starkare professionsidentitet bland informanterna medan verksamhetens ramar begränsade professionsidentiteten. Studien visar också att professionsidentiteten och dess skapandet i stor utsträckning beror på individens förmåga att reflektera över sin egen identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)