Optisk metod för glukosmätning : En studie för framtida icke-invasiva blodglukosmätningar

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

Författare: Fatemeh Amiri; Sara Nouiser; [2017]

Nyckelord: Glukos; optisk mätning;

Sammanfattning: Idag lever cirka 365 000 personer med diabetes i Sverige. Mätningen av blodsocker kan upplevas som besvärlig och smärtsam med den apparatur som idag finns på marknaden. Vidare måste sjukvårdspersonal vara försiktiga vid hanteringen av teststickor pga. av den smittorisk som finns i kontakten med blod. Därför krävs en icke-invasiv mätmetod av blodglukos för att underlätta för diabetiker, eliminera risker för vårdpersonal och ge en möjlighet åt friska personer att ha koll på sitt blodglukosvärde på ett enkelt sätt.Följande examensarbete presenterar sjukdomen, dess följdsjukdomar och problematiken kring blodglukosmätningen. Arbetet har sin grund i en tidigare studie som gjorts kring optisk mätning av glukos, där resultatet visade på att glukos har en ljusabsorberande förmåga. Det påvisades genom att belysa en blandning av natriumkloridlösning och glukos, med infrarött ljus från en lysdiod. Det ljus som transmitterades bearbetades av en krets som bland annat bestod av en fotodetektor. Fotodetektorn genererade vidare en ström som i sin tur gjordes om till en utspänning som förstärktes.Under det arbete som redovisas i denna rapport testas en modifiering av kretsen för att undersöka om det går att upprätta, en korrelation mellan glukoskoncentrationen och utspänningen med hjälp av en transimpedansförstärkare kring fotodetektorn.De uppmätta spänningsvärdena redovisas i grafer och resultatet ger slutsatsen att kretsen ger en bättre korrelation mellan utspänning och glukoskoncentration, men en otillräcklig sådan vilket gör att tekniken inte kan användas kliniskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)