SOCIAL DISTANSERING: ETT HINDER TILL ÄLDRES VÄLBEFINNANDE UNDER CORONA PANDEMIRESTRIKTIONER

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Hög ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av allvarlig sjukdom och död i Covid-19. Social distansering blev den primära åtgärden för att minska smittspridningen av COVID-19, men hälso- och sjukvårdspersonal har inte tillräcklig kunskap om hur den påverkar äldre personers välbefinnande. Syfte: Syftet är att belysa välbefinnande hos äldre personer under social distansering i relation till Coronapandemin. Metod: Studien genomfördes i form av en litteraturöversikt. Resultat: Det framkom tre övergripande kategorier: (1) Förändringar i relation till fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet, (2) resiliens och (3) hanteringsstrategier för att behålla välbefinnande. Slutsats: Äldre personer påfrestas av Coronapandemins social distansering genom att tillbringa mer tid hemma, minskad aktivitet, fysiska besvär, bristande sociala kontakter, ensamhet, stress, depression, samhällets stigmatisering och rädsla för att drabbas av sjukdom och död. Det är därför viktigt att sjuksköterskan skapar möjligheter att främja välbefinnande samt ett hälsosamt åldrande under pandemin. Sociala relationer har stor betydelsen för äldre personers välbefinnande under social distansering i relation till Coronapandemi. Det behövs fortsatta studier på äldres välbefinnande i förhållande till en pandemi med anknytning till hälso- och sjukvård, social omsorg och socialt arbete så att vården ska kunna identifiera deras behov ur olika aspekter och tillgodose de äldre på bästa sätt, särskilt under en pandemi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)