Trygga relationer i förskolan : -Med inriktning på pedagogers förhållningssätt och arbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med detta arbete var att beskriva fyra pedagogers förhållnings- och arbetssätt angående trygga relationer i förskolan. Syftet grundar sig i pedagogens roll gällande trygga relationer, vilket handlar om pedagogers uppdrag och mål som framkommer i olika styrdokument. I styrdokumenten som belyses i denna studie framkommer det bland annat att pedagoger har som uppdrag att erbjuda varje barn i förskolan en trygg omsorg. För att uppnå syftet utfördes utifrån en kvalitativ metod observationer och intervjuer på fyra pedagoger som arbetar inom förskola. Detta för att få en inblick i pedagogernas arbets- och förhållningssätt med trygga relationer. I resultatet framkom det att de deltagande pedagogerna ansåg att arbetet med trygga relationer är viktigt, samt att de anser att detta speglar sig i det dagliga arbetet. Pedagogerna nämnde i intervjuerna att arbetet relationsbyggande handlar om att lyssna på barnen och bekräfta deras behov och intressen, vilket pedagogerna påpekar som dagligt arbete. Slutsatser är bland annat att pedagogerna värderar arbetet med trygga relationer högt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)