Risker vid tillämpning av successiv vinstavräkning – En komparativ studie mellan branscher

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet är att identifiera vilka risker som existerar hos företag och hur de hanteras vid användandet av successiv vinstavräkning med hjälp av företagens arbetsprocesser. Vidare är syftet att se hur tillförlitlighet uppnås i praktiken och om. Metoden som är vald för studien är av kvalitativ natur. Studien har en komparativ fallstudiedesign och processen har varit av iterativ karaktär. I studiens teoretiska referensram behandlas de tre grundläggande principerna för successiv vinstavräkning samt de kvalitativa egenskaperna tillförlitlighet och jämförbarhet. Vidare behandlas även riskteori, projektteori samt teori om och relaterat till affärssystem. Det empiriska materialet utgörs av insamlad information från två större onoterade företag verksamma i Sverige inom bygg- och anläggningsbranschen respektive mjukvarubranschen. Risker som metoden medför, både generella och branschspecifika, kan oftast minimeras men inte elimineras. Det finns fem grundläggande tillförlitlighetsfaktorer som måste tas i anspråk för att uppnå tillförlitlighet samt att det finns incitament hos företagen att vilja redovisa korrekt. Företag måste se till sin egen verksamhet för att successiv vinstavräkning ska användas optimalt. Det finns inte någon bransch som är mer lämpad för redovisningsmetoden. Vidare praktisk vägledning har inte ansetts behövlig från normgivande organ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)