Från barn till vuxen. Om övergångar i den psykiatriska vården

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte var att undersöka vårdpersonal och enhetschefers erfarenheter av över-gången för patienter från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats och genomfördes med två fokusgrupper med åtta vårdpersonal och individuella intervjuer med fyra enhetschefer. Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av kvalitativ textanalys, redovisas i två delar med personal och enhetschefer var för sig. I varje del redogörs varje underkategori och kopplas till tidigare forskning och teori. Valda teoretiska perspektiv är organisation, samverkan och transfer/transition. Resultatet visade på behov av individuella bedömningar för den unge utifrån mognad, autonomi/beroende och psykosociala situation. Vidare framkom tyst erfarenhetskunskap hos personalen som vägleder dem i behovsbedömningar för respektive patient inför överföringen/övergången. Därutöver behöver respektive verksamhet inta en flexibel hållning, anpassa rutiner, involvera anhöriga utifrån den unges behov för en gynnsam planering av överföring (transfer) eller övergång (transition) till VUP från BUP. Konklusion: Det finns behov av individuella bedömningar för den unges transfer/transition och att ta tillvara på personalen tysta erfarenhetskunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)