"Alla ska ut ifrån systemet"

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Nilsson, E ”Alla ska ut ifrån systemet”. Om försörjningsstöd och handlingsutrymme. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2018. En kvalitativ studie där fyra socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd intervjuats. Studiens syfte har varit att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd beskriver sitt handlingsutrymme och vilka faktorer som påverkar det. Studen är avgränsad till att omfatta socialsekreterare med minst två års arbetslivserfarenhet och samtliga av socialsekreterarna som deltagit arbetar inom samma organisation. Studien visar att handlingsutrymme består av möjligheten att göra individuella bedömningar, möjligheten att planera sitt arbete såväl som att göra olika prioriteringar. Studien visar också att flera faktorer påverkar handlingsutrymmet, bland annat socialsekreterarnas uppdrag som regleras av lagstiftaren, organisatoriska skillnader och arbetsbelastning. Trots förekomsten av potentiellt begränande faktorer så visar studien att socialsekreterare generellt har en förståelse och acceptans för hur deras uppdrag konstruerats och flera beskriver att de har en tillfredsställande nivå av handlingsutrymme.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)