Samhällskunskap och medborgerliga kompetenser - En kunskapsöversikt kring demokratiuppdraget och medborgerliga kompetenser i ämnet samhällskunskap.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Kunskapsöversikten utgick från två frågeställningar där den första undersökte hur skolan och ämnet samhällskunskap arbetar med demokratiuppdraget som nämns i läroplanen och hur den återspeglas i forskningen. Frågan utgår från skolans demokratiuppdrag och försöker definiera vad som efterfrågas hos en demokratisk medborgare. Därefter skiftar arbetets syfte till att undersöka vilka undervisningsmetoder i samhällsämnet som lärare kan använda sig av för att främja medborgerliga kompetenser som identifierades i fråga ett. Den inkluderade litteraturen baserades på sökningar från databaserna Libsearch och ERC där en manuell sökning utifrån ämnets nyckelbegrepp utfördes. Primära syftet var att börja finna vetenskapliga källor som gav en överblick kring ämnet för att sedan övergå till en mer fokuserad studiesökning kring undervisningsmetoder och civic education. Resultaten visade att en demokratisk medborgare som aktivt kan delta i samhället behövde mängder av kunskaper, demokratiska värderingar och förmågor. Samhällskunskaper och kompetenser som kritiskt tänkande, perspektivtagande och reflexivitet gav en förutsättning för individen att förstå komplexa frågor. Dock var det även demokratiska värderingar, attityder och en förmåga att uttrycka sig som påverkade individens möjlighet att delta i det komplexa demokratiska samhället. Undervisningsmetoder som ett öppet klassrumsklimat och deliberativ undervisning visade goda resultat på att främja de medborgerliga kompetenserna och intresset av samhällsfrågor hos elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)