Optimerad avfallshantering

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Författare: Fanny Håkansson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningFörfattare: Fanny HåkanssonUtbildning och ort: Fastighetsföretagande, Malmö Handledare: Ingrid SvetoftBakgrund och problem: Avfallshantering har under de senaste decenniet förändrats och är under konstant uppdatering. Nya tekniker testas och vi blir allt mer medvetna om de problem vi idag har i samhället vad gäller källsortering och individens noggrannhet vid den samma.noggrannhet. Det är ett kostsamt problem då det påverkar inte bara företagen som äger flerbostadshusen utan även kommuner och de leverantörer som ska hämta avfallet.Syfte: Att med hjälp av en fallstudie ge en ökad inblick i hur man kan optimera avfallshanteringen genom nya tekniker och tillvägagångssätt för att generera kostnadsbesparingar.Avgränsningar: Studien undersöker endast ett fastighetsföretag och inom fastighetsföretaget två av deras områden med flerbostadshus för att ge en förståelse av hur de kan agera på rikstäckande basis med områden som kräver förändring.Metod: Det är en fallstudie som genomförts av Fastighetsföretaget där fyra kvalitativa intervjuer har genomförts samt investeringsanalyser för att söka kvantitativa resultat av de tre alternativ som ges i studien för optimering av avfall.Resultat och slutsatser: De tre alternativen som presenteras är alla av god kvalitet och genererar kostnadsbesparingar och optimering. En kombination av de samtliga alternativen och väl genomtänkta åtgärdsplaner är det som skulle ge godast resultat. Några hinder har identifierats vad gäller vilja och kapacitet att implementera alternativen.Förslag till fortsatt forskning: Vid vidare forskning rekommenderas studerande av flera fastighetsbolag både kommunala och privata och att man vidareutvecklar det processchema som tagits fram här genom att gå vidare till andra kommuner och även se till kommunala bolag.Nyckelord: Investeringar, avfall, fallstudie, individ, företag, kommun.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)