Kommunen och den vaga policyn – En fallstudie om kommuners agerande för att stärka förmågan inom det svenska psykologiska försvaret

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Lina Hedlund; [2021-02-22]

Nyckelord: Vag policy; Kommuner; Implementering; Psykologiskt försvar;

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett kommunperspektiv bidra med fördjupad kunskapom kommuners möjlighet att agera inom den vaga policyn, att stärka förmågan inom det svenska psykologiska försvaret. Genom uppsatsens syfte ämnaruppsatsen att bidra till kunskapsluckan kring kommunernas förutsättningar inom det svenska psykologiska försvaret. Teori: Uppsatsens studerar frågan utifrån ett nedifrån- och upp perspektiv medutgångspunkt i ett urval implementeringsteorier och ett analytiskt ramverkkonstruerat utifrån Lennart Lundqvist förståelse, vilja och kunna (här kapacitet).Metod: Fallstudie genom intervjuer som kompletteras med dokumentstudie. Resultat: Studien finner att lag- och entydiga regleringar är av särskild betydelse förkommunernas möjlighet att agera inom den aktuella policyn. Ansatsen till att uppfylla en vag policy avgörs dock av huruvida kommunen har viljan till det ellerej. Policyns utformning påverkas av kommunens specifika förståelse, vilket innebär att implementeringen kan te sig olika. Vidare kan kommunen, oavsett hur stor vilja de har, inte införliva sin förståelse av policyn om de inte har kapaciteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)