Upplevelsen av förlossningsbrev : Patientbrevet som verktyg för ökad delaktighet, trygghet, autonomi och personcentrerad vård

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund: Sjuksköterskor ska i möjligaste mån främja patientens delaktighet och egna vilja, även när patienten ej kan uttrycka den själv. Få områden inom sjukvården använder patientbrev för att tydliggöra patientens förväntningar och önskningar. Tidigare studier har visat att förlossningsbrev både har positiva och negativa effekter på patienters känsla av omvårdnaden. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av hur förlossningsbrevet påverkade deras omvårdnad vid förlossningen relaterat till Kings omvårdnadsbegrepp i det mellanmänskliga mötet. Metod: En kvalitativ innehållsanalys av bloggar. Studien analyserade 25 stycken bloggar där kvinnor skrivit om sin upplevelse av förlossningsbrev. Resultat: Kvinnor som skrev förlossningsbrev upplevde en ökad trygghet, en känsla av kontroll, att de kände sig prioriterade, att det var en bra förberedelse inför vårdtillfället samt att det förbättrade kommunikationen och informationsbytet mellan sjuksköterska och patient samt att det ökade deras autonomi. Kvinnornas upplevde missnöje då förlossningsbrevet inte följdes. Några kvinnor upplevde en rädsla att förlossningsbrevet skulle begränsa dem. Slutsats: Det är mestadels positiva upplevelser av förlossningsbrevet. Användandet bör dock ske med vetskap om att ett brev som inte respekteras eller efterlevs ökar risken för missnöje med omvårdnaden. Klinisk betydelse: Studien tyder på att ett patientbrev kan öka patienters delaktighet, trygghet, autonomi och förbättra den personcentrerade vården. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)