Skuldsättning och inkomstojämlikhet : En ekonometrisk studie av konsumtionsfunktionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Tiden före den senaste finanskrisen präglades av generös kreditgivning och ökande inkomstskillnader. Det är väl bevisat att hög skuldsättning ökar risken för finansiell instabilitet, och bevisen blir fler för att inkomstojämlikhet påverkar överskuldsättning i en positiv riktning. Flera, däribland Frank et. al. (2010), vill förklara sambandet mellan inkomstojämlikhet och skuldsättning med att människor ägnar sig åt statuskonsumtion. Frank et. al. (2010) formulerar en hypotes för att empiriskt undersöka huruvida konsumtionsfunktionen bör innehålla en relativ faktor, och syftet för denna uppsats är att undersöka giltigheten i ”hypotesen om utgiftskaskader” i en svensk kontext. Hypotesen testas genom regression av förändringen i andelen skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten på förändringen i gini-koefficienten inom kommuner mellan åren 2011-2016. Studien finner inget signifikant samband mellan andelen skuldsatta och gini-koefficientens förändring. Resultatet kan möjligen förklaras med att den geografiska enheten som observeras är för stor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)