Lärares upplevda motivation och prestation under påtvingat förändringsarbete : -

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

Sammanfattning: Abstrakt Detta är en kvalitativ studie vars syfte var att undersöka hur lärare på grundskolan och gymnasieskolan upplevde motivation och prestation under en påtvingad förändring. Lärare på grundskolan bedrev under pandemin undervisningen ute på skolorna med mindre justeringar. Lärare som undervisade på gymnasiet undervisade på distans. Studiens samlade dataunderlag med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Begrepp från Förväntningsteorin, Herzbergs tvåfaktormodell, McClellands motivationsteori fungerade som studiens analysverktyg. Resultatet visar att lärare upplever en skillnad i hur deras motivation och prestation påverkas av den påtvingande förändringen. Störst variation av upplevelser fanns hos gymnasielärarna som undervisade på distans. Tekniken kunde upplevas som både inspirerande och utvecklande men stressande. Lärare visar intresse i att för sin yrkesprofession än mer få reflektera kring begreppen motivation och prestation. Keywords: Prestation, Motivation, Förändring, Förväntningsteorin, Herzbergs tvåfaktormodell, McClellands motivationsteori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)