Ungas identitet på sociala medier : en kvalitativ studie om ungas identitetsskapande på sociala medier

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Ungas identitet på sociala medier av Sofie Gustafsson och Johan Holmedahl är ett arbete som författats inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. I och med teknologins utveckling och framkomsten av sociala medieplattformar som Facebook, Instagram och Twitter så har möjligheterna för hur man uttrycker sig och presenterar sig för andra ändrats. Genom tekniken har man nu möjlighet att skapa sig en onlinevärld som ofantligt många människor kan ta del av och döma en utifrån. Den här studien ämnar undersöka hur unga upplever att deras identitetsbildning eventuellt påverkas av sociala medier, vilka förutsättningar det ger och om ens onlineidentitet kan skilja sig från ens offlineidentitet. För att samla in information användes en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade djupintervjuer tillsammans med fyra respondenter i åldrarna 19-23 år. För att analysera materialet användes främst Erving Goffmans teori gällande främre och bakre regioner, men även Dan McAdams teori kring narrativ identitet. Det som framkom i undersökningen var bland annat att unga använder sociala medieplattformar för att uttrycka sin identitet och att plattformarna även ger dem en möjlighet att redigera eller ta bort publiceringar. Majoriteten av respondenterna hävdade dock att de inte hade olika identiteter online kontra offline, men att de var medvetna om att möjligheten för att skapa sig en annan identitet finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)