Force Majeure : Utvecklingen av begreppets innebörd och användningsområde inom köprätten

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Force majeure kan åberopas som ansvarsbefriande grund när något oförutsett och extraordinärt inträffar, vilket gör att en säljare inte kan fullgöra sin del av avtalet i tid.Begreppet är dock otydligt definierat i såväl lagtext som doktrin. Detta gör att förståelsen fördess användningsområde och tillämplighet är begränsad. På grund av att KöpL är dispositiv kommer force majeure idag oftast till uttryck genom friskrivningsklausuler i standardavtal. Som ett resultat av begreppets oklara innebörd utformas klausulerna på olika sätt, beroende på vilka som är parter, och ger därmed uttryck för olika situationer och omständigheter som kan ligga till grund för skadeståndsfrihet. Friskrivningsklausuler av typen force majeure har blivit allt vanligare, vilket tyder på att begreppet har börjat användas i en vidare utsträckning. Frågan blir således om det är rättssäkert och förutsebart att en part i avtalet ensam ges rätten att tolka huruvida det rör sig om force majeure?

I uppsatsen undersöker vi hur begreppet force majeure har utvecklats från gamla till nya KöpL, samt hur force majeure används inom standardavtalsrätten som ansvarsbefriande grund. Detta har inneburit att en grundläggande utredning av 24 § gamla KöpL och 27 § nya KöpL har genomförts. Vi har även valt att beröra internationell köprätt, i form av CISG, eftersom denna ligger till grund för den svenska lagstiftningen. Dessutom har förarbeten, doktrin och internetkällor behandlats.

Mot bakgrund av denna avsaknad av vägledning finner vi det motiverat att begreppet force majeure definieras tydligare i lagtext. Förslagsvis kan detta ske genom en uppräkning av händelser, vilka kan åberopas såsom force majeure, samt att hänsyn tas till eiusidem generis vid bedömningen. Detta innebär att de situationer som uppstår ska ha något gemensamt med de som räknas upp i paragrafen för att kunna leda till ansvarsfrihet. Ges begreppet en tydligare definition kan rättssäkerheten öka och därmed också ge avtalsparterna en ökad förståelse för vilka omständigheter som kan ligga till grund för ett åberopande av force majeure.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)