Intern aktieöverlåtelse i fåmansföretag – Smitta inte företaget med kvalificerade andelar!

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: En delägare som innehar kvalificerade andelar i ett fåmansföretag omfattas av de s.k. 3:12-reglerna som innebär att utdelning och kapitalvinst till viss del ska beskattas i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. Om delägaren ska överlåta företaget kan han eller hon inom lagens gränser vidta en rad åtgärder för minska och senarelägga skatten som ska betalas för kapitalvinsten. Genom dessa åtgärder undviker delägaren att kapitalvinsten beskattas i inkomstslaget tjänst och beskattas sålunda endast i inkomstslaget kapital med en lägre skattesats. Genom att utföra en intern aktieöverlåtelse överlåter delägaren andelarna i fåmansföretaget till ett av honom eller henne nybildat företag, ett s.k. karensbolag. Efter överlåtelsen har en koncern uppstått och karensbolaget kan avyttra fåmansföretaget till förvärvaren utan att någon direkt skattekonsekvens uppstår eftersom andelarna i fåmansföretaget är näringsbetingade och vinster på sådana är skattefria. Delägaren omfattas fortfarande av 3:12-reglerna efter avyttringen och kan ta ut kapitalvinsten i karensbolaget genom utdelning upp till ett gränsbelopp och beskattas för det i inkomstslaget kapital med 20 procent. I minst fem år efter avyttringen fortsätter delägarens andelar att vara kvalificerade. Detta kallas femårskarensen. För att andelarna ska bli avkvalificerade och för att karenstiden ska börja löpa kan delägaren endast utföra begränsad kapitalförvaltningen i karensbolaget. När den femåriga karenstiden löpt ut upphör delägarens andelar att vara kvalificerade och han eller hon omfattas inte längre av 3:12-reglerna. Den kapitalvinst som ännu återstår i karensbolaget kan delägaren ta ut och beskattas enligt reglerna för onoterade andelar med 25 procent skatt i inkomstslaget kapital. Tidigare var det inte möjligt för en delägare att komma ur 3:12-reglerna när företaget avyttrades till en närstående eftersom delägarens andelar i karensbolaget smittades av den närståendes verksamhet i det avyttrade företaget. På grund av närståendesmittan började inte karenstiden för delägarens andelar att löpa. Emellertid kommer det efter den 30 juni 2019 vara möjligt att komma ur 3:12-reglerna när företaget överlåts till en närstående eftersom riksdagen den 8 maj 2019 beslutade att en undantagsregel skulle införas när företaget avyttrades till en närstående. Regeln innebär att närståendes verksamhet i det avyttrade företaget inte smittar delägarens andelar i karensbolaget. Vid såväl den interna aktieöverlåtelsen som överlåtelsen av företaget via karensbolaget är det viktigt att delägaren och företaget gör en bedömning om skalbolagsreglerna är tillämpliga. En skalbolagsbeskattning kan bli väldigt dyr och kännbar men kan undvikas om rätt åtgärder vidtas. Vidare kan delägaren och företaget inför dessa överlåtelser känna sig lockade att låna ut pengar till den som ska förvärva andelarna. I sammanhanget ska emellertid reglerna om förbjudna lån beaktas som medför att både bolagsrättsliga och skattemässiga konsekvenser blir tillämpliga. Att genomföra en intern aktieöverlåtelse är en lämplig skatteplaneringstransaktion vid en överlåtelse av ett fåmansföretag. Sannolikt kommer förfarandet tillämpas mer framöver då lagstiftaren tagit bort den olikformighet som tidigare funnits för närstående på området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)