Social integration genom meningsfulla möten i det offentliga rummet : Malmö Stads arbete för en enad stad

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker huvudsakligen hur Malmö Stad arbetar med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration. Genom en dokumentstudie och intervju med respondent från organisationen söktes svar på uppsatsens frågeställning. Uppsatsens teoretiska ramverk består av en litteraturstudie och presenterar teorier kring det offentliga rummet, social integration och meningsfulla möten. I teoridelen presenteras även strategier som påfunnits i litteraturstudien för att främja social integration och meningsfulla möten i det offentliga rummet. Det teoretiska ramverket användes för att analysera Malmö Stads arbete med det offentliga rummet. För att besvara frågeställningen ”Hur arbetar Malmö Stad med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration?” presenteras i resultatdelen hur Malmö Stad ser på möten i det offentliga rummet. Därefter presenteras påfunna strategier i arbetet med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration. Resultatet visar att Malmö Stad arbetar med det offentliga rummet på flera olika sätt för att främja meningsfulla möten och social integration. Angående utformningen av stadens offentliga rum pekar resultaten på att Malmö Stads förhoppning är att dessa ska stimulera delaktighet, demokrati och möten mellan olika människor. Resultatet av undersökningen pekar även bland annat på att det är det offentliga rummets tillitsskapande potential som är centralt för att främja social integration enligt organisationen. Vidare har ett antal strategier som används av Malmö Stad i arbetet för att främja social integration och meningsfulla möten i det offentliga rummet påfunnits i resultatet. Dessa sammanfattas i listform nedan: -Att utforma och planera platser för gemensam aktivitet -Att fokusera på bekväma platser i gestaltningsprocessen som möjliggör gemensam identitet -Att planera och utforma det offentliga rummet för att länka samman olika delar av staden. -Att genom uppsikt, livfullhet och tydliga territoriella markörer, skapa en känsla av trygghet i det offentliga rummet -Att använda sig av medborgarsamverkan i skapandeprocessen -Att utforma flexibla eller löst programmerade platser för olika behov och intressen -Att satsa på grön- och parkområden i stadens fortsatta utvecklingsprocess Sammanfattningsvis besvarades uppsatsen frågeställning ”Hur arbetar Malmö Stad med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration?” genom en empirisk undersökning som analyserades med hjälp av teoretiska resonemang. Stadens fortsatta arbete med det offentliga rummet kan eventuellt stärkas av att utnyttja den teori som uppsatsen presenterar. Vidare kan Malmö Stads arbete bidra till en allmän större förståelse för hur möten som främjar social integration kan möjliggöras med hjälp av det offentliga rummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)