Svenska häktningsregler och Europakonventionens artikel 5

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar de svenska häktningsreglerna, med betoning på förutsättningarna för häktning och rätten till domstolsprövning inom skälig tid, jämfört med rätten till frihet och säkerhet i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Syftet är att undersöka hur de svenska reglerna på området förhåller sig till Europakonventionen samt Europadomstolens praxis och särskilt om reglerna kan anses oförenliga på någon punkt. I avhandlingens första del redogörs för de svenska reglernas utformning, särskilt vad gäller de krav som gäller dels för att häkta en misstänkt och dels för den misstänktes rätt till domstolsprövning. Häktningssystemet i Sverige, som saknar en fast tidsbegränsning, grundar den enskildes skydd mot godtycklig häktning i frekventa omprövningar av häktningsbeslutet, normalt sett var fjortonde dag. De fyra möjligheter till häktning av straffprocessuella skäl som systemet ger behandlas tillsammans med de tre etablerade häktningsgrunderna. I den andra delen behandlas reglerna enligt Europakonventionen art. 5 samt hur de tolkats i Europadomstolens praxis. De olika delarna av art. 5 behandlas enskilt med betoning på de olika häktningsskälen i art 5.1c och rätten till domstolsprövning i art. 5.3. Slutligen, efter en genomgång av ett antal viktiga domar, analyseras de svenska reglerna i jämförelse med Europakonventionen för att identifiera och redogöra för brister i Sveriges häktningssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)