Malmo University facility management

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Titel: En studie av studenternas upplevda kvalitet vid Malm Universitet Ämne, kurs: Facility Management, kandidatuppsats 15 hpFörfattare: Marcus Hedenskog, Denniz SjööHandledare: Peter PalmNyckelord: Facility management, egen regi, outsourcing, uppfattad kvalitet ___________________________________________________Att förstå hur lokaler på universitet och högskolor används är viktigt för att kunna stödja den undervisning som bedrivs där. Förbättring av stödverksamheter till skolans kärnverksamhet är det mest effektiva sättet att öka inlärning och den upplevda kvaliteten i lokalerna och därför spelar lokaler och lokalvård en stor roll i hur studenter på universitet och högskolor presterar under sina studier. Lokalvården på Malmö Universitet har därför en central roll i arbetet på Malmö Universitets Facility Service för att skapa en studiemiljö av hög kvalitet. I dagsläget utförs lokalvården av två olika lokalvårdsaktörer, varav den ena är en extern aktör och den andra är en del av Malmö Universitets organisation.Syftet med studien är att med utgångspunkt i rapporten Utvärdering av lokalvårdsorganisationen, undersöka eventuella skillnader mellan lokalvårdasktörerna på Malmö Universitet. Utvärderingen skall ses som en kvalitetsparameter och komplement till den utvärdering av skillnader i kostnader mellan de olika lokalvårdsaktörerna som finns i nämnda rapport.Studiens insamlade information grundar sig på en enkätundersökning och intervjuer med studenter i de fyra universitetsbyggnaderna Niagara, Gädda, Orkanen och Hälsa & Samhälle på Malmö Universitet. Resultatet av studien pekar på att lokalvården på Malmö Universitet uppfattas både som viktig för studenterna och att den idag håller en hög och jämn kvalitet. Studenterna misstar dock många av byggnadens och lokalernas tekniska kvaliteter som ålder och skick för den tekniska kvalitetet som levereras i lokalvården. De små skillnader som kannoteras i uppfattad kvalitet av lokalvård relaterar snarare till byggnadernas skick och karaktär än kvalitet i utförandet hos de respektive lokalvårdsaktörerna. Den uppfattade kvaliteten av lokalerna och dess påverkan på studieresultat har därmed ett starkare samband mellan nya och ljusa lokaler än en högre kostnad för lokalvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)