”Integritet och intimitetsgränser” En kvalitativ studie om hur moral konstrueras, förstås och upprätthålls av habiliteringspersonal på gruppbostäder i bemötandet av de boendes uttryck för kärlek, närhet och sexualitet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med min studie är att undersöka hur moral konstrueras, förstås och upprätthålls av habiliteringspersonal utifrån hur personalen tänker kring bemötande av de boendes uttryck för kärlek, närhet och sexualitet. Utifrån syftet har jag tre frågeställningar som studien är tänkt att besvara, nämligen:1. Hur beskriver intervjupersonerna sin egen syn på de boendes uttryck för kärlek, närhet och sexualitet?2. Vid vilken typ av tillfällen av detta slag anser intervjupersonerna att de bör ingripa – av vilken anledning och hur gör de då?3. Finns någon officiell eller inofficiell policy rörande dessa frågor inom arbetsgruppen eller organisationen? I så fall – hur anser intervjupersonenatt denna stämmer överens med den egna uppfattningen? Om inte – anser man att det finns behov av denna typ av riktlinjer, och hur borde dessa i så fall se ut?Till uppsatsen har jag valt att använda en kvalitativ metod genom djupintervjuer med informanterna. Jag har anlagt en diskursanalytisk metod vid analysen av mitt material, samt använt mig av socialkonstruktivistisk teori samt teorier om normalisering. Förutom detta har jag anlagt ett könsperspektiv på hur personalen pratar om kvinnliga respektive manliga brukares sexualitet.Tidigare forskning visar den komplexa situationen personalen befinner sig i när de bemöter brukares sexuella uttryck. Personalens tankar om sin roll präglas av ambivalens och dilemman. De vill att brukarna ska vara självständiga, men oron kring deras sexualitet är ofta stor. Främst finns en oro för att brukare skall bli utsatta eller utsätta andra, eller att en oönskad graviditet skall inträffa. Detta gör att personalen gränssätter brukarna med normer och moraliska föreställningar i bakhuvudet. Samhällets syn på brukare och sexualitet genererar ett skyddsbehov hos personalen att beskydda brukarna, som uppfattas som en ensam och utsatt grupp i samhället. Då forskning också påvisar att privata reflektioners roll i moralkonstruerande, samt att personal sällan har någon annan att gå till än sig själva i dessa frågor, finns ett behov och ett önskemål från personal om utbildning och stöd i bemötandet av brukares sexualitet.Uppsatsens resultat understryker den tidigare forskningens ställningstaganden till personalens dilemman som svåra, samt att personalen påverkas av normer och värderingar i samhället kring sexualitet och funktionsnedsättningar när de reflekterar kring sitt bemötande. Därmed är slutsatsen att personalen är i behov av stöd i arbetet med att bemöta brukares sexualitet genom att få öka sin kunskap och få tillgång till tydliga riktlinjer som klargör personalens roll och när det är någon annan professionells uppdrag

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)