När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. Studiens huvudsakliga fynd var att anhöriga syskon upplevt skuld, sorg, maktlöshet, oro, ambivalenta känslor av närhet och autonomi i förhållande till det drabbade syskonet och att det funnits en rädsla över att själva drabbas av psykossjukdom eller att föra sjukdomen vidare till sina barn. Flera beskrev även att de känt sig tvungna att dra sig undan sin familj. Fynden diskuterades i förhållande till tidigare forskning om att vara anhörig till någon med psykossjukdom eller annan allvarlig psykisk ohälsa samt i förhållande till mentaliseringsteori, självpsykologi och stigmabegreppet. De syskon som intervjuades i denna studie hade i liten utsträckning fått hjälp eller stöd. Syskon är en lågt prioriterad men viktig grupp, som har specifika behov av stöd och behöver fångas upp tidigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)