RR 15 Immateriella tillgångar och dess redovisningsmässiga effekter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och jämföra vilka redovisningsmässiga effekter RR 15 har medfört för företag, vars verksamhet bygger på forskning och/eller utveckling, inom branscherna IT och Hälsovård. Vår uppsats bygger på en fallstudie av sex företag, tre inom IT och tre inom Hälsovård samt litteratur-studier inom vårt ämnesområde. Våra slutsatser är att de redovisningsmässiga effekterna för företagen har varit spridda. För hälften av företagen har införandet av RR 15 inneburit en ökad aktivering, medan två företag inte påverkades alls och för ett företag innebar det ökad kostnadsföring. Effekten som påvisades berodde på två faktorer, dels vilken verksamhet företaget har och dels hur redovisningen av FoU skett innan. Detta var inget branschspecifikt utan de företag som nu har börjat aktivera är de som går med vinst. Den dominerande principen tidigare var direkt kostnadsföring och bara ett företag i fallstudien aktiverade tidigare FoU. Det var också detta företag som fått börja kostnadsföra i större utsträckning. RR 15 kommer förmodligen att leda till en ökad aktivering, d v s en ökad matchning. Företag som vill kostnadsföra har dock fortfarande möjlighet till detta eftersom även RR 15 lämnar en hel del över till egna tolkningar. Det kommer dock att bli svårare att aktivera, jämfört med BFN R1, då kraven för att uppfylla kriterierna för aktivering är mycket hårdare i RR 15.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)