Muddringssystem förFiberbankar

Detta är en Master-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Sammanfattning: Massa- och pappersindustrin i Sverige har genom åren skapat en stor mängd restprodukter i form av pappers- och träfiber och rester av processkemikalier från produktionen. Vidanläggningar på Sveriges östkust deponerades dessa ofta rakt ut i havet där fiber ackumulerats genom åren till fiberbankar. Ett sätt att hantera dessa ansamlade utsläpp är via muddring, d.v.s. att avlägsna sedimentet från vattnet för att hantera det på annat håll. Syftet med detta projekt är att konstruera ett system för att muddra fiberbankar via en autonomfarkost. Ett flertal koncept genererades för att lösa olika delar av problemet och dessa utvärderades med Pughmetoden för att välja den bästa lösningen. Ett koncept utvecklades med en impeller som river upp sediment innesluten i en kon från vilken sedimentet pumpas vidare, där pumpen även driver impellern. Två vinschbaserade delsystem för att förflytta konen i vertikal- och horisontalled konstruerades. CFD-simuleringar och hållfasthetsberäkningar utfördes för att dimensionera komponenter och även egenfrekvensanalys för att säkerställa att impellern inte kan excitera någon egenfrekvens hos systemet. Det färdiga konceptet har fördelen jämfört med befintlig teknik att det är autonomt och anpassat för muddring av fiberbankar och inte bara organiskt bottensediment. Det behöver inte hellersupportsystem för att förhindra spridning av sediment som virvlas upp under drift.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)