A Comparison of the Ecological, Social and Economic Sustainability in Adaptation Strategies in The Maldives and Kiribati

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Havsnivån stiger över hela världen på grund av termisk expansion och smältande glaciärer orsakade av den globala uppvärmningen. Maldiverna och Kiribati är några av de lägst liggande atolländerna i världen vilket gör dem särskilt utsatta för den förväntade havsnivåhöjningen. Denna uppsats undersöker vilka skillnader som finns i Maldivernas och Kiribatis klimatanpassningsstrategier vad gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genom en kvalitativ innehållsanalys av deras respektive National Adaptation Programme of Action- dokument (NAPA). NAPA identifierar och beskriver de mest angelägna anpassningsprojekten i varje land. Genom att identifiera huruvida anpassningsprojekten är hållbara kan mer effektiva strategier implementeras i framtiden. Resultatet visar att flera anpassningsprojekt har misslyckats med att integrera alla tre aspekter av hållbar utveckling, vilket kan ha bidragit till ett ohållbart genomförande av klimatanpassningsåtgärder, medan vissa projekt även visar att det är möjligt att framgångsrikt integrera alla aspekter av hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)