Användbarhetsaspekter hos kalkylprogram med öppen källkod

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Allt fler företag och privat personer överväger implementering av program baserad på öppen källkod. Sedan länge har man känt till vissa användbarhetsproblem som uppstått vid användning av programvara av denna typ. Denna uppsats behandlar användningen av kalkylprogram med öppen källkod OpenOffice.org Calc samt upplevda användbarheten bland användare av andra kalkylprogram med stängd källkod. Anledningsvis genomförde vi en litteraturstudie där både historiken kring öppen källkod och användbarhetsteorier behandlades. En egen undersökningsmodell skapades, som i sin tur ledde till utveckling av användbarhetsuppgifter som våra respondenter fick utföra på ett kalkylprogram med öppen källkod. Utöver användbarhetsuppgifterna fick respondenterna svara på en enkät baserad på den undersökningsmodell som vi tagit fram. Sett ur ett användbarhetsperspektiv påvisade resultatet att kalkylprogrammet OpenOffice.org Calc med öppen källkod kan anses som en potentiell ersättare till det ledande slutna källkods alternativet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)