Varning för konkurs! : En kartläggning av anmärkningar i svenska revisionsberättelser och deras koppling till att förutspå konkurser

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Niklas Ohlsson; Jakob Sjöström; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Revisionsberättelserna har kritiserats för att inte vara användarvänliga för de intressenter som tar del av dem. 2010 gav Europeiska kommissionen ut en grönbok som kritiserade såväl revisionsbranschen som revisionsberättelserna ur flera perspektiv. Detta ledde fram till ett nytt direktiv 2014 som byggde vidare på ISA 570. För att kunna besvara kritiken från Europeiska kommissionen behövs förståelse för vilka anmärkningar som finns i revisionsberättelserna och deras koppling till olika variabler. Det finns dock ingen nutida svensk kartläggning av vilka anmärkningar som görs i revisionsberättelserna innan en konkurs. En stor del av den forskning som finns om revisionsberättelser fokuserar på varning om fortsatt drift och hur revisionsbyråns storlek påverkar detta, något som forskarna inte är överens om. Forskning saknas även om huruvida olika anmärkningar kan användas för att förutspå konkurser. Syftet med detta arbete är att kartlägga vilka anmärkningar som har getts till svenska aktiebolag som har gått i konkurs. Studien undersöker dessutom om det finns något samband mellan enskilda anmärkningar och storleken på bolagen och revisionsbyråerna samt om anmärkningarna som finns i revisionsberättelserna kan bidra till att förutspå konkurser. Data har samlats in och kodats manuellt utifrån 1122 bolags årsredovisningar. Två populationer har varit av intresse för studien, där bägge populationerna består av revisionspliktiga bolag som haft minst en anmärkning. Det som skiljer grupperna åt är att i ena gruppen ska bolagen ha gått i konkurs och i andra gruppen ska bolagen inte ha gått i konkurs. Data har därefter analyserats med hjälp av regressionsanalyser för att svara på arbetets tre forskningsfrågor. De vanligaste anmärkningarna är att bolaget har betalat in skatt till fel belopp eller vid fel tidpunkt, att de har upprättat årsredovisningen för sent samt att bolaget har krav på sig att upprätta en kontrollbalansräkning. Resultatet visade även att det inte finns något samband mellan revisionsbyråns storlek och vilka anmärkningar som ges, däremot ger större revisionsbyråer färre antal anmärkningar. Det finns dock ett samband mellan bolagens storlek och risken att få en anmärkning om kontrollbalansräkning, samlad intern kontroll eller att inte få resultatdispositionen tillstyrkt. Det finns också en koppling mellan konkurs och flertalet anmärkningar i revisionsberättelserna samt antalet anmärkningar som ges.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)