Multiplar som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om bolag på Stockholmsbörsen mellan åren 2008- 2018

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Det finns olika investeringsstrategier som investerare kan använda sig av, att investera i låga multiplar är en strategi som har studerats väl. Genom att använda sig av låga multiplar kan investerare finna undervärderade bolag som på sikt genererar en överavkastning gentemot marknaden.  Syfte: Studiens syfte är att analysera hur väl P/E, P/B, P/S, EV/EBIT, EV/EBITDA och EV/S multiplarna skulle kunna appliceras som investeringsstrategi på Stockholmsbörsen. Vidare ämnar studien åt att analysera om det är möjligt att generera en högre avkastning än vad indexet OMXSPI har avkastat under tidsperioden 2008-2018. Metod: Studien använder sig av en kvantitativ forskningsstrategi där två portföljer för respektive multipel har sammanställts. Portföljerna viktas om årligen och både den verkliga och den ackumulerade avkastningen beräknas fram. Vidare utvärderas portföljerna enligt utvärderingsmåtten Sharpekvot, M^2, Treynorkvot och Jensens Alpha. Resultat: Investeringsstrategin är implementerbar för tre av sex multiplar. Låga P/B, EV/EBIT och EV/EBITDA genererade en överavkastning och slog både index samt respektive hög portfölj. Medan för de resterande multiplarna P/E, P/S och EV/S resulterade det i att investeringsstrategin inte är implementerbar. EV/S hade den högsta riskjusterade överavkastning och presterade bäst av samtliga sex multiplar. Studieresultatet för samtliga multiplar kan statistiskt säkerställas med en signifikansnivå på 5%. Den månatliga portföljavkastningen är inte slumpmässig, utan marknadsavkastningen har en viss påverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)