"Hjälp mig att göra det själv" : En studie om tillit i en montessoriförskola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med studien är att bidra med kunskap om, och i så fall hur, montessorilärare visar tillit till barns egenstyrda aktivitet i sitt arbetssätt på en montessoriförskola. De frågeställningar som studien baserats på är:

- Hur visar montessorilärare barn tillit vid byte av aktivitet?

- Hur inspirerar montessorilärare barn för att göra saker själva?

För att få svar på dessa frågeställningar har jag använt mig av en kvalitativ metod genom ostrukturerade observationer samt analyserat utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Betydelsefulla begrepp som jag har använt mig av i studien är tillit, montessorilärarens roll samt förberedd miljö. Resultatet visar bland annat att miljön behöver förberedas varje dag för att barnen ska kunna ta del av alla montessorimaterialen. I montessorilärarens roll bör de vara aktiva i interaktionerna med barnen. De visar barnen respekt genom att visa tillit samt att ge barnen möjlighet att göra själv. Montessorilärarna visar även tillit vid byte av aktivitet genom att finnas till hands för att erbjuda nya montessorimaterial, vara tillgängliga eller fortsätta med något som barnen redan påbörjat. Resultatet visar även att montessorilärarna inte alltid är konsekventa i sitt arbetssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)