En uppsättning principer för systemutveckling : En kombination av principer ifrån lean och agil

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Thomas Hökklo; [2016]

Nyckelord: Lean; Agile; Leagile; Systemutveckling;

Sammanfattning: Lean och dess principer är något som mer och mer branscher och företag börjar titta på, allt ifrån tjänstesektorn, sjukvården men även systemutvecklingsbranschen. Flertalet företag inom systemutveckling har gjort försök med att kombinera lean och agila principer i deras systemutvecklingsprocess, detta har skett med varierande framgång. Denna studie har som syfte att undersöka vilka fördelar och utmaningar som finns med att kombinera lean och agila principer i systemutveckling. Frågan som undersökningen har som syfte att besvara är: ”Hur kan principer ifrån Lean production och Agil kombineras för att skapa en uppsättning principer som är mer användbara för systemutveckling?” För att besvara denna fråga tillämpas en systematisk litteraturstudie och intervjuer som datainsamlingsmetoder. Detta för att kunna analysera litteraturen som tar upp hur dessa principer har kombinerats, och vilka fördelar och utmaningar som uppstod vid kombination. Men även att ta fram vad personer med kunskap och insyn inom dessa områden anser om en kombination, vad de anser en kombination kan bidra med och vilka svårigheter som kan uppstå med en kombination. Undersökningen visar att fördelar kan uppnås genom att kombinera principerna ifrån lean och agil, jämfört mot att bara följa de agila principerna. Några av dessa fördelar är kontinuerligt förbättrande, kontinuerligt lärande, mindre defekter och snabbare leverans tider. Samtidigt hade vissa av organisationerna svårigheter med att få ett kontinuerligt flöde, där team eller projekt setup hävdas vara orsaken för detta. Genom att använda lean principerna som ett ”plugin” ihop med de principer som finns i det agila manifestet, förstärks de agila principerna. Men det bidrar även till att organisationen lättare vet vad deras kund anser är värde och utifrån det, kan de sen effektivisera sina processer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)