AI vid rekrytering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Människor präglas av omedveten bias, vilket kan vara ogynnsamt i rekrytering för att de bäst lämpade kandidaterna kan väljas bort på andra grunder än deras kompetens. Således har det blivit allt mer förekommande att företag använder AI för att göra objektiva bedömningar. Däremot har det visat sig att AI kan resultera i motsvarande problematik med bias som vid traditionell rekrytering. Sådan problematik kan uppstå om AI inte implementeras eller används på rätt sätt. Därför syftar denna studie till att identifiera hur företag använda sig av Artificiell Intelligens för att minimera bias i en urvalsprocess. Den kvalitativa undersökning som genomförts, visar att företagens tillvägagångssätt för att applicera AI i deras urvalsprocess, skiljer sig till viss del från teorin. Studien visar att självlärande algoritmer som grundar sina beslut på historisk data som kan innehålla diskrimineringsmönster, ofta resulterar i bias. Att använda AI för att hitta rätt kompetens hos kandidater anpassat till en kravprofil skapar en objektiv bedömning. Resultatet pekar på vikten av att uppnå objektivitet tidigt i bedömningen för att alla kandidater ska ha samma förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)