Den digitala versionen av “Ingen reklam tack!” - en kvalitativ studie om reklamundvikande och hur användare av annonsblockerare upplever annonser på internet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Den digitala versionen av “Ingen reklam tack!” - en kvalitativ studie om reklamundvikande och hur användare av annonsblockerare upplever annonser på internet Seminariedatum: 2020-01-17 Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sarah Hjort & Josefina Lundh Handledare: Jayne Jönsson Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur annonsblockeranvändares behov av kontroll och fria val påverkar undvikande av reklam på internet. Forskningsfråga: Vilken betydelse har självstyre för annonsblockeraranvändare i relation till deras upplevelse av annonser på internet och val att undvika reklam? Metod: Studien har en kvalitativ forskningsmetod där primärdata insamlades i form av semistrukturerade intervjuer. Ett hermeneutiskt förhållningssätt upprätthölls och en abduktiv forskningsansats tillämpades. Teoretiska perspektiv: Teorierna som används i studien behandlar individens agerande vid beslutssituationer och individens strävan efter kontroll och frihet. Empiri och analys: Det empiriska materialet består av tio semistrukturerade intervjuer med användare av annonsblockerare och analyserades från studiens teoretiska perspektiv. Resultat: I undersökningen framkommer det att respondenterna upplever att annonser på internet i många fall är påträngande, integritetskränkande och hotar deras känsla av kontroll. Dessa kan ses som drivande faktorer till valet att undvika reklam. Studiens slutsats är att respondenternas behov av självstyre utgör en betydelsefull roll som bakomliggande faktor till användandet av en annonsblockerare. Huruvida beslutet att använda sig av en annonsblockerare är rationellt, känslomässigt eller en kombination av dessa beror på vilket perspektiv som tas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)